Główna

Jak zostać działkowcem


Polski Związek Działkowców jest to organizacja społeczna, której celem, a zarazem zadaniem jest zapewnienie jej członkom możliwości aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.

Wszystkie tereny, które podlegają PZD, a na których zorganizowane są rodzinne ogrody działkowe stanowią środek do celu, jakim jest stworzenie dla ludzi możliwości spędzenia czasu w specjalnie ukształtowanym, zdrowym, ekologicznym otoczeniu, jakim jest rodzinny ogród działkowy.
PZD propaguje także samą ideę ogrodnictwa, poprzez zapewnianie działek członkom Związku, które są zagospodarowywane i zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę, udzielanie im porad w zakresie ogrodnictwa poprzez szkolenia i wydawnictwa.

Szczególnym zadaniem ROD jest także kształtowanie środowiska, ochrona składników przyrody i propagowanie działalności ekologicznej.

 

O własny ogródek można postarać się na dwa sposoby:

 

Sposób pierwszy
Należy zgłosić się do zarządu konkretnego ogrodu działkowego. Jeśli dysponuje on wolnymi, czyli nieużywanymi działkami wskaże nam ogródek i po zapłaceniu będzie można podpisać umowę dzierżawy.

Sposób drugi
Działki można szukać na własną rękę pośród osób, które chcą pozbyć się dotychczas użytkowanych działek. Wówczas pomiędzy stronami dochodzi do tak zwanego materialnego przeniesienia praw do działki. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego to zatwierdza i już można cieszyć się ogródkiem.

Oczywiście trzeba też zapłacić za to, co pozbywający się działki posadził bądź wybudował na niej. Nowy działkowiec ma obowiązek rozliczenia się z dotychczasowym użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych prawo użytkowania działki polega na bezpłatnym i bezterminowym prawie używania działki i pobierania z niej pożytków. Prawo to nie należy mylić z prawem własności. Właścicielem gruntu, na którym leży działka jest gmina bądź Skarb Państwa. Zaś Polski Związek Działkowców jest użytkownikiem bądź użytkownikiem wieczystym gruntu. Podmiot nabywający działkę w ROD nie nabywa więc prawa własności do gruntu, lecz staje się wyłącznie właścicielem nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce (art. 15 ustawy o ROD).

Członek Związku i użytkownik działki, jeżeli zamierza zrezygnować z działki i przekazać ją innej osobie musi pamiętać o konieczności dopełnienia formalności w tym zakresie, a także o różnicy, jaka istnieje pomiędzy zrzeczeniem się działki na rzecz osoby bliskiej, a zrzeczeniem się na rzecz innej osoby.

Rezygnacja z działki następuje poprzez złożenia w zarządzie ROD pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki (§ 77 ust.1 regulaminu ROD). Jednocześnie użytkownik działki ma prawo wskazania zarządowi ROD osobę bliską jako swojego następcę, natomiast jeżeli wskaże inną osobę spoza kręgu osób bliskich zarząd nie jest związany tym warunkiem i może tę działkę przydzielić innej osobie oczekującej na przydział działki (§ 79 ust.1 regulaminu ROD).

Na tej podstawie zarząd ROD wydaje uchwałę stwierdzającą wygaśniecie członkostwa i od momentu uprawomocnienia się jej staje się dysponentem działki (§ 81 ust. 1 pkt. 2 regulaminu ROD). W celu dokonania wyceny wartości nasadzeń i naniesień na działce powinien zlecić inwentaryzację, chyba że ustępujący z działki i ubiegający się o działkę zgodnie ustalą wartość nasadzeń i urządzeń i złożą pisemne oświadczenia w tej sprawie (§ 85 ust.1 regulaminu ROD).

Nowy działkowiec ma obowiązek rozliczenia się z dotychczasowym użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. Jeżeli rozliczenie to nastąpiło bezpośrednio pomiędzy nowym użytkownikiem działki, a ustępującym konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, iż rozliczenie miało miejsce.

Wcześniej należy formalnie uzyskać członkostwo w PZD i prawo użytkowania działki, czyli tzw. przydział. Nie można bowiem objąć działki bez takiej uchwały, której wydanie dopiero potwierdza prawo działkowca do działki. Aby uzyskać ten przydział należy złożyć wniosek o chęci zostania członkiem PZD i użytkownikiem konkretnej działki. Taki wniosek składa się do zarządu ROD w formie wypełnionej deklaracji członkowskiej. Na tej podstawie zarząd ROD wydaje uchwałę i doręcza nowemu użytkownikowi decyzję przydziałową (§ 62 ust.1 i § 63 ust. 2 regulaminu ROD).

Jeżeli chodzi o opłaty to nowy użytkownik będzie musiał uiścić

- składkę członkowską;
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być  członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

- wpisowe;
Wpisowe (jednorazowe) waha się od 120 zł do 300 zł (zależnie od decyzji Okręgowego Zarządu PZD właściwego dla miejsca położenia ROD).

- opłatę inwestycyjną i opłatę na rzecz ogrodu (§ 68 regulaminu ROD);
Opłata na rzecz ogrodu jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury (może to być 0,10 za 1 m2 działki, ale i więcej).

Największy koszt dla działkowca stanowi opłata inwestycyjna. Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.
Zgodnie z § 69 ust. 2 regulaminu ROD z opłat inwestycyjnych zwolnieni są wyłącznie: członek PZD przy zmianie działek w tym samym ogrodzie oraz współmałżonek lub osoba bliska, przejmująca działkę po członku PZD.
Z opłaty inwestycyjnej zwolniony jest również działkowiec ze zlikwidowanego ogrodu, który otrzymuje działkę w ogrodzie odtworzonym lub w ogrodzie macierzystym (w przypadku likwidacji części ROD) lub w innym istniejącym ogrodzie.